1. Obecně:
Tyto prodejní a dodací podmínky se vztahují na všechny nabídky, prodeje a dodávky, pokud není mezi stranami písemně dohodnuto jinak. Smlouva předložená prodejcem SUNTEC APS je pro SUNTEC APS závazná pouze tehdy, pokud byla schválena centrálou SUNTEC APS.

2. Ceny:
Všechny ceny jsou orientační, v dánských korunách a bez DPH. Ceny společnosti SUNTEC APS vyplývají z vždy platného ceníku společnosti SUNTEC APS nebo z konkrétní písemné nabídky, která obsahuje také informace o nákladech na dodání vypočtené společností SUNTEC APS v důsledku změn směnných kurzů, cel, daní, poplatků atd. týkajících se dohodnuté dodávky. Společnost SUNTEC APS si vyhrazuje právo na chyby v cenách. Ceny jsou platné, pokud existuje písemné potvrzení objednávky. Zvýšení cen na základě měnových výkyvů bude zákazníkovi účtováno u dosud nedodaných položek.

Pokud výrobce položky nabízí speciální ceny pro projekty určené konkrétním koncovým uživatelům, musí kupující do 10 dnů od žádosti společnosti SUNTEC APS předložit společnosti SUNTEC APS kopii dokladu o dodání zboží koncovému uživateli a kopii faktury vystavené koncovému uživateli. Kupující je povinen dodržovat pokyny příslušného výrobce i společnosti SUNTEC APS týkající se těchto projektů. To platí i po dobu uchovávání informací pocházejících z těchto projektů v souladu s obchodními a daňovými předpisy a nařízeními. V případě, že kupující poruší pokyny společnosti SUNTEC APS nebo příslušného výrobce, má společnost SUNTEC APS právo vystavit kupujícímu fakturu za neoprávněně účtovanou nebo zaplacenou částku a společnost SUNTEC APS a/nebo výrobce mohou kupujícího vyloučit z účasti na budoucích projektech.

Společnost SUNTEC APS si vyhrazuje právo na změny cen bitů uvedených příslušným výrobcem. Zboží, které nebylo dodáno, bude fakturováno na základě nové platné nabídkové ceny v době fakturace.

3. Platba:
Platba musí být provedena nejpozději do data uvedeného na faktuře jako poslední termín včasné platby. Obecně platí, že platba musí být provedena v hotovosti. Pokud není uvedeno poslední datum včasné platby, musí být platba provedena v hotovosti při dodání. Společnost SUNTEC APS je oprávněna kdykoli vyčíslit úrok z dlužné platby ve výši 2% měsíčně až do zaplacení dlužné částky. Pokud je platba provedena po datu splatnosti, může být účtován poplatek za upomínku. Platby kupujícího jsou nejprve odepsány na vrub naběhlých úroků z prodlení a nákladů. Poté na dluh. Kupující není oprávněn započítat jakékoli protipohledávky vůči společnosti SUNTEC APS, které nejsou společností SUNTEC APS písemně uznány, a není oprávněn zadržet jakoukoli část kupní ceny z důvodu protipohledávek jakéhokoli druhu. Pokud je dodávka odložena z důvodu okolností jakéhokoli druhu na straně kupujícího, je kupující povinen zaplatit společnosti SUNTEC APS, jako by k dodávce došlo ve sjednaném termínu. Společnost SUNTEC APS se může od tohoto termínu odchýlit písemným oznámením.

4. Výhrada vlastnictví:
SUNTEC APS si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na dodání a případných úroků a nákladů.

5. Dodání:
Dodávka je ze skladu na adrese SUNTEC APS. Doručení je na náklady kupujícího, pokud není výslovně uvedeno, že náklady na doručení jsou zahrnuty v ceně. Náklady na dodání (dopravné, poštovné, balné atd.) jsou uvedeny v vždy platném ceníku společnosti SUNTEC APS. U zboží uvedeného jako zvláštní manipulace je účtováno 75 DKK. Dodací lhůtu stanoví společnost SUNTEC APS podle svého nejlepšího uvážení v souladu s podmínkami, které existují v okamžiku podání nabídky nebo uzavření smlouvy. Společnost SUNTEC APS nenese odpovědnost za zpoždění dodávek, ale vždy se bude snažit dodat zboží včas. Pokud není položka vyzvednuta do 7 dnů od data vystavení faktury, vyhrazuje si společnost SUNTEC APS právo účtovat manipulační a přepravní poplatek ve výši 500 DKK za položku. objednávky. Pojištění přepravy je účtováno jako 4 promile z fakturované částky. U všech objednávek do 2 500 DKK bez DPH je účtován minimální poplatek za objednávku ve výši 75 DKK.

6. Dovozní a vývozní předpisy:
Veškeré výrobky, náhradní díly, technické údaje, software a dokumentace mohou podléhat dovozním a vývozním zákonům, předpisům a dalším nařízením, mimo jiné včetně nařízení pocházejících z Dánska, Evropské unie, Spojených států amerických a příslušné země dovozu v tom případě , že kupující zboží vyváží. Kupující je povinen dodržovat všechny dovozní a vývozní zákony a předpisy a v důsledku toho získat všechna potřebná povolení a/nebo licence.

7. Chyba v objednávce:
Zboží se zpravidla nevrací. Ve zvláštních případech lze zboží vrátit / zrušit objednávku po předchozí písemné dohodě a týká se to pouze skladového zboží v neotevřeném původním obalu. Objednané zboží nelze stornovat ani vrátit. Společnost SUNTEC APS si vyhrazuje právo účtovat při vrácení zboží/zrušení objednávky poplatek za vrácení zboží ve výši 20% z fakturované hodnoty, avšak min. 2 000 Kč. DKK 350. Zboží se připisuje za aktuální denní ceny.

8. Informace o výrobku:
Výhrady se týkají chyb a změn informací v brožurách a dalších prodejních materiálech. Případné chyby a změny nelze vůči společnosti SUNTEC APS reklamovat.

9. Změny produktu:
SUNTEC APS si vyhrazuje právo na změnu výrobků nebo jejich částí bez předchozího upozornění, pokud se tak stane bez funkční újmy pro kupujícího.

10. Práva duševního vlastnictví:
Všechny ochranné známky na produktech jsou a zůstávají majetkem příslušných držitelů práv. Použití těchto ochranných známek vyžaduje předchozí souhlas příslušných držitelů práv. Veškeré používání a dodávání softwaru se řídí licenční smlouvou přiloženou k produktu. Software obsažený v dodávce/předmětu je předáván komerčním kupujícím k jednomu dalšímu prodeji a spotřebitelům výhradně k užívání, což znamená, že spotřebitelé nesmějí software kopírovat ani předávat pro další[ použití]*. Právo na opakované použití softwaru vyžaduje zvláštní písemnou dohodu s příslušným poskytovatelem licence.

Společnost SUNTEC APS se zříká jakékoli odpovědnosti za porušení práv duševního vlastnictví kupujícím v případě, že je zboží vyvezeno mimo zemi, do které společnost SUNTEC APS zboží dodala, neboť společnost SUNTEC APS nemůže kupujícímu zaručit, že práva na užívání zboží v této zemi jsou pokryta licenční smlouvou. *v závislosti na příslušných licenčních smlouvách.

11. Závady a reklamace:
Při dodání je kupující povinen neprodleně provést takovou prohlídku prodávané věci, jakou vyžadují správné obchodní zvyklosti. Pokud chce kupující reklamovat vadu, musí o tom neprodleně, nejpozději do 48 hodin od převzetí, písemně informovat společnost SUNTEC APS a uvést, v čem vada spočívá. Pokud kupující vadu zjistil nebo měl zjistit a uvedeným způsobem ji nereklamuje, nemůže později vadu uplatnit. Společnost SUNTEC APS se může svobodně rozhodnout, zda vadu odstraní, nebo zda provede novou dodávku.

Změny nebo zásahy do zakoupeného bez písemného souhlasu společnosti SUNTEC APS zbavují společnost SUNTEC APS jakýchkoli závazků. Pokud o to SUNTEC APS požádá, musí kupující neprodleně po reklamaci na své náklady a nebezpečí vrátit reklamovanou vadnou věc společnosti SUNTEC APS v původním obalu. Společnost SUNTEC APS si vyhrazuje právo kdykoli obdržet pouze údajně vadný díl. Pokud se společnost SUNTEC APS zavázala k poskytování servisu prostřednictvím samostatné smlouvy za tímto účelem, vztahuje se servisní závazek pouze na prodané výrobky. Společnost SUNTEC APS si vyhrazuje právo vyzkoušet zboží, které je reklamováno jako vadné. Pokud společnost SUNTEC APS shledá po testování výrobek v pořádku, je třeba předpokládat, že výrobek bude zaslán zpět s fakturou za provedené práce. Teprve po vyzkoušení provede společnost SUNTEC APS případnou výměnu/kreditaci.

Výměna: Zboží je vyměněno za podobné zboží a v podobném množství, které bylo vráceno.

12. Omezení odpovědnosti:
Nárok na náhradu škody vůči společnosti SUNTEC APS nesmí přesáhnout částku na faktuře za prodanou položku. Odpovědnost společnosti SUNTEC APS za škodu je omezena na přímé ztráty a společnost SUNTEC APS neodpovídá za provozní ztráty, ušlý zisk nebo jiné nepřímé ztráty. Společnost SUNTEC APS neodpovídá za zpoždění nebo vady způsobené opravou nebo výměnou nebo pokusy o ně. Společnost SUNTEC APS je zproštěna odpovědnosti, pokud následující podmínky brání splnění nákupu nebo plnění nepřiměřeně zatěžují.

Pracovní spory nebo jiné okolnosti, které strany nemohou ovlivnit, jako je požár, válka, mobilizace nebo podobné okolnosti, rekvizice, zabavení, měnová omezení, nepokoje a nepokoje, nedostatek dopravních prostředků, všeobecný nedostatek zboží, omezení pohonných sil a nedostatek nebo zpoždění dodávek od subdodavatelů, které jsou způsobeny některou z okolností uvedených v tomto bodě nebo okolnostmi obecně, které výrazně ztížily společnosti SUNTEC APS plnění smlouvy.

Okolnosti, které nastaly před učiněním nabídky/uzavřením smlouvy, vedou ke zproštění odpovědnosti pouze tehdy, pokud jejich vliv na plnění smlouvy nebylo možné v této době předvídat. Výrobky jsou určeny pro všeobecné komerční použití. Používání výrobků v kritických systémech, včetně bezpečnostních, jaderných, vojenských zařízení/instalací, zásobovacích operací, zařízeních zajišťujících život nebo pro výrobu zbraní, není povoleno, pokud k tomu není získán písemný souhlas příslušného výrobce.

13. Odpovědnost za výrobek:
Pokud z nezcizitelných pravidel dánského práva o odpovědnosti za výrobek nevyplývá nic jiného, platí následující omezení: SUNTEC APS odpovídá za škodu způsobenou výrobkem dodaným společností SUNTEC APS pouze v rozsahu, v jakém lze prokázat, že škoda vznikla v důsledku jeho zavinění nebo nedbalosti.

14. Převod práv a povinností:
Společnost SUNTEC APS je oprávněna převést veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.

15. Spory:
Případné spory mezi společností SUNTEC APS a kupujícím musí být řešeny podle dánského práva u městského soudu v Kodani/Eastern Landsret.

OOPS! Oslovujeme především firmy. Soubory cookie nepoužíváme k ničemu, ale jsou nezbytné pro lepší zákaznickou zkušenost. Používání souborů cookie povolujeme v souvislosti se zabezpečením našich webových stránek. Jako uživatel si můžete nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, ale není to nutné, protože máme zásady pro používání jiných souborů než cookies. Pokud se jako firma rozhodnete nakupovat na našich webových stránkách, budou údaje o vašem nákupu uloženy. 

cs_CZ