1. Allmänt:
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla erbjudanden, försäljningar och leveranser, om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna. Ett av SUNTEC APS säljare ingivet avtal är bindande för SUNTEC APS först sedan det godkänts av SUNTEC APS huvudkontor.

2. Priser:
Alla priser är vägledande och i danska kronor och exklusive moms. SUNTEC APS priser framgår av SUNTEC APS vid var tid gällande prislista eller av särskild skriftlig offert, som även innehåller uppgifter om av SUNTEC APS beräknade leveranskostnader till följd av förändringar i valutakurser, tullar, skatter, avgifter m m avseende den avtalade leveransen. SUNTEC APS förbehåller sig rätten till prisfel. Priserna är giltiga när skriftlig orderbekräftelse föreligger. Prisökningar på grund av valutaförändringar debiteras kunden på ännu ej levererade varor.

Om tillverkaren av en artikel erbjuder specialpriser för projekt för specifika slutanvändare, måste köparen förse SUNTEC APS med en kopia av beviset på att varan levererats till slutanvändaren och en kopia av fakturan som utfärdats till slutanvändaren inom 10 dagar efter SUNTEC APS begäran. Köparen är skyldig att följa såväl respektive tillverkares som SUNTEC APS riktlinjer för sådana projekt. Detta gäller även under tiden för lagring av information som härrör från dessa projekt i enlighet med kommersiell och skattemässig lagstiftning och reglering. I händelse av att köparen bryter mot SUNTEC APS eller aktuell tillverkares riktlinjer har SUNTEC APS rätt att fakturera köparen för felaktigt debiterat eller betalt belopp och SUNTEC APS och/eller tillverkaren kan utesluta köparen från deltagande i framtida projekt.

SUNTEC APS förbehåller sig rätten att göra ändringar i de bitpriser som anges av respektive tillverkare. Ej levererad vara faktureras baserat på det vid faktureringstillfället nya gällande bidpriset.

3. Betalning:
Betalning skall ske senast det datum som anges på fakturan som sista betalningsdag. Betalning skall som huvudregel ske netto kontant. Om sista betalningsdag inte angivits skall betalning ske kontant vid leverans. SUNTEC APS har rätt att beräkna ränta på vid var tid förfallen betalning med 2% per månad till dess förfallen betalning erlagts. Om betalning sker efter förfallodagen kan påminnelseavgift komma att tas ut. Köparens betalningar avskrivs först mot upplupen dröjsmålsränta och kostnader. Därefter på skulden. Köparen har inte rätt att kvitta motkrav mot SUNTEC APS som inte skriftligen erkänts av SUNTEC APS och har inte rätt att hålla inne någon del av köpeskillingen på grund av motkrav av något slag. Om leverans förskjuts på grund av köparens omständigheter av något slag, är köparen skyldig att betala SUNTEC APS som om leverans skett vid avtalad tidpunkt. SUNTEC APS kan avvika från detta genom skriftligt meddelande.

4. Reservation av äganderätt:
SUNTEC APS förbehåller sig äganderätten till levererad vara intill dess hela köpeskillingen inkl. leveranskostnader och eventuella räntor och kostnader erlagts till fullo.

5. Leverans:
Leverans sker ex lager till SUNTEC APS adress. Leveransen sker på köparens bekostnad, om det inte uttryckligen anges att leveranskostnader ingår i priset. Leveranskostnaderna (frakt, porto, emballage etc.) framgår av SUNTEC APS vid var tid gällande prislista. Gods som specificeras som specialhantering debiteras med 75 DKK. Leveranstiden bestäms av SUNTEC APS efter SUNTEC APS bästa bedömning i enlighet med de förutsättningar som föreligger när erbjudandet lämnas eller avtalet ingås. SUNTEC APS kan inte hållas ansvarigt för förseningar i leveranser men kommer alltid att sträva efter att leverera i tid. Om en vara inte avhämtas inom 7 dagar från fakturadatum förbehåller sig SUNTEC APS rätten att debitera en hanterings- och fraktavgift om 500 DKK per vara. order. Transportförsäkring debiteras med 4 promille av fakturerat belopp. För alla order under 2.500 DKK exkl. moms debiteras en minsta orderavgift på 75 DKK

6. Import- och exportbestämmelser:
Alla produkter, reservdelar, tekniska data, programvara och dokumentation kan omfattas av import- och exportlagar, förordningar och andra bestämmelser, inklusive men inte begränsat till bestämmelser som härrör från Danmark, Europeiska unionen, Amerikas förenta stater och det relevanta importlandet i det fall köparen exporterar varorna. Köparen är skyldig att följa alla import- och exportlagar och förordningar och att erhålla alla nödvändiga tillstånd och / eller licenser som ett resultat.

7. Fel i beställningen:
Varor returneras generellt inte. I särskilda fall kan retur av varor / annullering av order ske efter föregående skriftlig överenskommelse, och gäller endast lagervaror i oöppnad originalförpackning. Beställda varor kan inte avbeställas och kan inte returneras. SUNTEC APS förbehåller sig rätten att debitera en returavgift på 20% av fakturavärdet vid returnering av varor/avbeställning av order, dock min. 350 DKK. Varorna krediteras till aktuella dagspriser.

8. Information om produkten:
Förbehåll görs för fel och ändringar i uppgifter i broschyrer och annat försäljningsmaterial. Eventuella fel och ändringar kan inte göras gällande mot SUNTEC APS.

9. Produktförändringar:
SUNTEC APS förbehåller sig rätten att ändra produkterna eller delar av dem utan föregående meddelande om detta sker utan funktionell nackdel för köparen.

10. Immateriella rättigheter:
Alla varumärken på produkterna är och förblir egendom som tillhör respektive rättighetsinnehavare. Användning av dessa varumärken kräver förhandstillstånd från respektive rättighetsinnehavare. All användning och leverans av programvara styrs av det licensavtal som medföljer produkten. Programvara som ingår i leveransen/artikeln överlåts till kommersiella köpare för en återförsäljning och till konsumenter enbart för användning, vilket innebär att konsumenter varken får kopiera eller överlåta programvaran för annan['s användning]*. Rätten till upprepad användning av programvaran kräver ett särskilt skriftligt avtal med den relevanta licensgivaren.

SUNTEC APS friskriver sig från allt ansvar för köparens intrång i immateriella rättigheter i det fall varor exporteras ut ur det land där SUNTEC APS har levererat varorna, då SUNTEC APS inte kan garantera köparen att rättigheter att använda varorna i det landet omfattas av licensavtalet. *beroende på respektive licensavtal.

11. Defekter och reklamationer:
Vid leverans skall köparen omedelbart utföra sådan undersökning av det försålda som god affärssed kräver. Om köparen vill åberopa fel skall köparen omedelbart, dock senast inom 48 timmar från mottagandet, skriftligen meddela SUNTEC APS detta samt ange vari felet består. Om köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt felet och inte reklamerar enligt vad som anges, kan köparen inte senare göra felet gällande. SUNTEC APS kan fritt välja att avhjälpa felet eller göra en omleverans.

Ändringar eller ingrepp i det köpta utan SUNTEC APS skriftliga medgivande befriar SUNTEC APS från varje förpliktelse. Om SUNTEC APS begär det måste köparen omedelbart efter reklamationen, på köparens bekostnad och risk, returnera den påstått felaktiga varan till SUNTEC APS i dess originalförpackning. SUNTEC APS förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle endast ta emot den påstått felaktiga delen. Om SUNTEC APS har åtagit sig att tillhandahålla service genom ett separat avtal om detta, omfattar serviceskyldigheten endast de sålda produkterna. SUNTEC APS förbehåller sig rätten att testa varor som påstås vara defekta. Om SUNTEC APS efter provning finner produkten OK, måste det förutsättas att produkten skickas tillbaka med faktura för utfört arbete. Först efter provning kommer SUNTEC APS att genomföra ett eventuellt byte/kreditering.

Byte: Varan byts ut mot en liknande vara och kvantitet som har returnerats.

12. Begränsning av ansvar:
Ersättningsanspråk mot SUNTEC APS kan ej överstiga fakturabeloppet för den sålda varan. SUNTEC APS skadeståndsansvar är begränsat till direkta förluster och SUNTEC APS är inte ansvarigt för driftförluster, utebliven vinst eller andra indirekta förluster. SUNTEC APS ansvarar inte för förseningar eller fel som orsakats av rättelse eller utbyte eller försök därtill. SUNTEC APS är befriat från ansvar om följande förhållanden hindrar fullgörelse av köpet eller gör fullgörelsen oskäligt betungande.

Arbetskonflikt eller annan omständighet utanför parternas kontroll, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller liknande, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp och oroligheter, brist på transportmedel, allmän varuknapphet, restriktioner för drivkraft samt brister eller förseningar i leveranser från underleverantörer, som beror på någon av de i denna punkt nämnda omständigheterna eller omständigheter i övrigt som väsentligt försvårat för SUNTEC APS att fullgöra avtalet.

Omständigheter, som nämnts, som inträffat innan erbjudandet lämnades/avtalet ingicks medför endast ansvarsfrihet om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid denna tidpunkt. Produkterna är avsedda för allmän kommersiell användning. Användning av produkterna i kritiska system, inklusive säkerhet, kärnkraft, militära anläggningar/installationer, försörjningsverksamhet, livsuppehållande installationer eller för tillverkning av vapen är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från den relevanta tillverkaren.

13. Produktansvar:
I den mån inte annat följer av dansk lags oförytterliga regler om produktansvar gäller följande begränsningar: SUNTEC APS är endast ansvarig för skada som orsakats av en produkt som levererats av SUNTEC APS i den utsträckning som det kan bevisas att skadan beror på hans fel eller försummelse.

14. Överföring av rättigheter och skyldigheter:
SUNTEC APS äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje man.

15. Tvister:
Tvist mellan SUNTEC APS och köparen skall avgöras enligt dansk lag med Köpenhamns tingsrätt/Östra Landsret som behörig domstol.

OOPS! Vi vänder oss främst till företag. Vi använder inte cookies för någonting, men de är nödvändiga för en bättre kundupplevelse. Vi tillåter användning av cookies i samband med säkerheten på vår webbplats. Som användare kan du välja att ställa in din webbläsare så att den nekar cookies, men det är inte nödvändigt eftersom vi har en policy för användning av non-cookies. Om du som företag väljer att handla på vår webbplats kommer uppgifter om ditt köp att lagras. 

sv_SE