1. Ogólne:
Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich ofert, sprzedaży i dostaw, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie. Umowa złożona przez sprzedawcę SUNTEC APS jest wiążąca dla SUNTEC APS tylko wtedy, gdy została zatwierdzona przez centralę SUNTEC APS.

2. Ceny:
Wszystkie ceny są orientacyjne, podane w koronach duńskich i nie zawierają podatku VAT. Ceny SUNTEC APS wynikają z cennika SUNTEC APS obowiązującego przez cały czas lub z konkretnej pisemnej oferty, która zawiera również informacje o kosztach dostawy obliczonych przez SUNTEC APS w wyniku zmian kursów walut, ceł, podatków, opłat itp. dotyczących uzgodnionej dostawy. SUNTEC APS zastrzega sobie prawo do błędów cenowych. Ceny obowiązują po pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Podwyżki cen wynikające z wahań kursów walut będą naliczane klientowi w odniesieniu do produktów, które nie zostały jeszcze dostarczone.

Jeżeli producent przedmiotu oferuje specjalne ceny na projekty dla określonych użytkowników końcowych, kupujący musi dostarczyć SUNTEC APS kopię dowodu dostawy towaru do użytkownika końcowego oraz kopię faktury wystawionej użytkownikowi końcowemu w ciągu 10 dni od żądania SUNTEC APS. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych producenta i SUNTEC APS dotyczących takich projektów. Dotyczy to również okresu przechowywania informacji pochodzących z tych projektów zgodnie z przepisami i regulacjami handlowymi i podatkowymi. W przypadku, gdy nabywca naruszy wytyczne SUNTEC APS lub odpowiedniego producenta, SUNTEC APS ma prawo wystawić nabywcy fakturę na każdą nienależnie pobraną lub zapłaconą kwotę, a SUNTEC APS i/lub producent mogą wykluczyć nabywcę z udziału w przyszłych projektach.

SUNTEC APS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach bitów podanych przez danego producenta. Towary, które nie zostały dostarczone, będą fakturowane w oparciu o nową obowiązującą cenę ofertową w momencie fakturowania.

3. Płatność:
Płatności należy dokonać nie później niż w dniu wskazanym na fakturze jako ostatni termin płatności. Co do zasady, płatność musi być dokonana gotówką w kwocie netto. Jeżeli termin płatności nie został określony, płatność musi zostać dokonana gotówką w momencie dostawy. SUNTEC APS jest uprawniony do naliczania odsetek od należnej płatności w dowolnym momencie w wysokości 2% miesięcznie do momentu uregulowania należności. Jeśli płatność zostanie dokonana po terminie, może zostać nałożona opłata za upomnienie. Płatności kupującego są najpierw odpisywane od naliczonych zaległych odsetek i kosztów. Następnie na poczet długu. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek roszczeń wzajemnych wobec SUNTEC APS, które nie zostały uznane na piśmie przez SUNTEC APS i nie jest uprawniony do wstrzymania jakiejkolwiek części ceny zakupu z powodu roszczeń wzajemnych jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli dostawa zostanie odroczona z powodu jakichkolwiek okoliczności leżących po stronie kupującego, kupujący jest zobowiązany zapłacić SUNTEC APS tak, jakby dostawa miała miejsce w uzgodnionym terminie. SUNTEC APS może odstąpić od tego w drodze pisemnego powiadomienia.

4. Zastrzeżenie własności:
SUNTEC APS zastrzega sobie prawo własności do dostarczonych towarów do momentu zapłaty całej ceny zakupu wraz z kosztami dostawy oraz wszelkimi odsetkami i kosztami.

5. Dostawa:
Dostawa odbywa się z magazynu SUNTEC APS. Dostawa odbywa się na koszt kupującego, chyba że wyraźnie zaznaczono, że koszty dostawy są wliczone w cenę. Koszty dostawy (fracht, opłaty pocztowe, pakowanie itp.) są podane w cenniku SUNTEC APS obowiązującym przez cały czas. Za towary określone jako wymagające specjalnej obsługi pobierana jest opłata w wysokości 75 DKK. Czas dostawy jest ustalany przez SUNTEC APS według najlepszej oceny SUNTEC APS zgodnie z warunkami istniejącymi w momencie składania oferty lub zawierania umowy. SUNTEC APS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach, ale zawsze dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć towar na czas. Jeśli przedmiot nie zostanie odebrany w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury, SUNTEC APS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej i opłaty za wysyłkę w wysokości 500 DKK za przedmiot zamówienia. Ubezpieczenie transportowe jest naliczane jako 4 na tysiąc zafakturowanej kwoty. Wszystkie zamówienia poniżej 2500 DKK bez VAT, minimalna opłata za zamówienie wynosi 75 DKK

6. Przepisy dotyczące importu i eksportu:
Wszystkie produkty, części zamienne, dane techniczne, oprogramowanie i dokumentacja mogą podlegać przepisom importowym i eksportowym, regulacjom i innym przepisom, w tym między innymi przepisom pochodzącym z Danii, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i odpowiedniego kraju importowego w takim przypadku, że kupujący eksportuje towary. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji dotyczących importu i eksportu oraz do uzyskania w związku z tym wszelkich niezbędnych zezwoleń i/lub licencji.

7. Błąd zamówienia:
Towary zasadniczo nie podlegają zwrotowi. W szczególnych przypadkach zwrot towarów / anulowanie zamówień może nastąpić po uprzednim pisemnym uzgodnieniu i dotyczy wyłącznie towarów magazynowych w nieotwartym oryginalnym opakowaniu. Zamówionych towarów nie można anulować ani zwrócić. SUNTEC APS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty zwrotnej w wysokości 20% wartości faktury w przypadku zwrotu towarów/anulowania zamówień, jednak min. 350 DKK. Towary są kredytowane po aktualnych cenach dziennych.

8. Informacje o produkcie:
Zastrzeżenia dotyczą błędów i zmian w informacjach zawartych w broszurach i innych materiałach sprzedażowych. Wszelkie błędy i zmiany nie mogą być przedmiotem roszczeń wobec SUNTEC APS.

9. Zmiany produktu:
SUNTEC APS zastrzega sobie prawo do zmiany produktów lub ich części bez uprzedzenia, jeśli nastąpi to bez szkody funkcjonalnej dla kupującego.

10. Prawa własności intelektualnej:
Wszystkie znaki towarowe umieszczone na produktach są i pozostają własnością odpowiednich właścicieli praw. Korzystanie z tych znaków towarowych wymaga uprzedniej zgody odpowiednich właścicieli praw. Użytkowanie i dostawa oprogramowania podlega postanowieniom umowy licencyjnej dołączonej do produktu. Oprogramowanie zawarte w dostawie/pozycji jest przekazywane nabywcom komercyjnym do jednorazowej odsprzedaży, a konsumentom wyłącznie do użytku, co oznacza, że konsumenci nie mogą kopiować ani przekazywać oprogramowania do użytku przez inne osoby. Prawo do wielokrotnego korzystania z oprogramowania wymaga specjalnej pisemnej umowy z odpowiednim licencjodawcą.

SUNTEC APS zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie przez nabywcę praw własności intelektualnej w przypadku eksportu towarów poza kraj, w którym SUNTEC APS dostarczył towary, ponieważ SUNTEC APS nie może zagwarantować nabywcy, że prawa do korzystania z towarów w tym kraju są objęte umową licencyjną. *w zależności od odpowiednich umów licencyjnych.

11. Wady i reklamacje:
Po dostawie kupujący musi niezwłocznie przeprowadzić takie badanie sprzedanej rzeczy, jakiego wymaga właściwa praktyka handlowa. Jeśli kupujący chce zgłosić wadę, musi niezwłocznie, nie później niż 48 godzin od momentu odbioru, powiadomić o tym SUNTEC APS na piśmie i określić, na czym polega wada. Jeśli kupujący odkrył lub powinien był odkryć wadę i nie złożył reklamacji zgodnie z oświadczeniem, kupujący nie może później dochodzić roszczeń z tytułu wady. SUNTEC APS może zdecydować się na usunięcie wady lub ponowną dostawę.

Zmiany lub ingerencje w zakupiony towar bez pisemnej zgody SUNTEC APS zwalniają SUNTEC APS z jakichkolwiek zobowiązań. Jeśli SUNTEC APS tego zażąda, kupujący musi niezwłocznie po reklamacji, na koszt i ryzyko kupującego, zwrócić rzekomo wadliwy przedmiot do SUNTEC APS w oryginalnym opakowaniu. SUNTEC APS zastrzega sobie prawo do otrzymania w dowolnym momencie tylko rzekomo wadliwej części. Jeśli firma SUNTEC APS zobowiązała się do świadczenia usług serwisowych na podstawie odrębnej umowy w tym zakresie, zobowiązanie serwisowe obejmuje wyłącznie sprzedane produkty. SUNTEC APS zastrzega sobie prawo do przetestowania towarów uznanych za wadliwe. Jeśli SUNTEC APS stwierdzi, że produkt jest w porządku po przetestowaniu, należy założyć, że produkt zostanie odesłany z fakturą za wykonaną pracę. Dopiero po przeprowadzeniu testów SUNTEC APS przeprowadzi ewentualną wymianę/kredytowanie.

Wymiana: Przedmiot jest wymieniany na podobny przedmiot i ilość, która została zwrócona.

12. Ograniczenie odpowiedzialności:
Roszczenie odszkodowawcze wobec SUNTEC APS nie może przekroczyć kwoty faktury za sprzedany przedmiot. Odpowiedzialność odszkodowawcza SUNTEC APS jest ograniczona do strat bezpośrednich i SUNTEC APS nie ponosi odpowiedzialności za straty operacyjne, utratę zysków lub inne straty pośrednie. SUNTEC APS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub wady spowodowane naprawą lub wymianą lub próbami ich dokonania. SUNTEC APS jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli poniższe warunki uniemożliwiają realizację zakupu lub sprawiają, że realizacja jest nadmiernie uciążliwa.

Spór pracowniczy lub inne okoliczności pozostające poza kontrolą stron, takie jak pożar, wojna, mobilizacja lub podobne, rekwizycja, konfiskata, ograniczenia walutowe, zamieszki i niepokoje, brak środków transportu, ogólny niedobór towarów, ograniczenia siły napędowej oraz braki lub opóźnienia w dostawach od podwykonawców, które wynikają z którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym punkcie lub okoliczności w ogóle, które znacznie utrudniły SUNTEC APS wywiązanie się z umowy.

Okoliczności, jak wspomniano, które wystąpiły przed złożeniem oferty/zawarciem umowy, skutkują zwolnieniem z odpowiedzialności tylko wtedy, gdy ich wpływu na wykonanie umowy nie można było przewidzieć w tym czasie. Produkty są przeznaczone do ogólnego użytku komercyjnego. Używanie produktów w systemach krytycznych, w tym w systemach bezpieczeństwa, nuklearnych, obiektach/instalacjach wojskowych, operacjach zaopatrzenia, instalacjach podtrzymujących życie lub do produkcji broni jest niedozwolone, chyba że uzyskano pisemną zgodę odpowiedniego producenta.

13. Odpowiedzialność za produkt:
W zakresie, w jakim nic innego nie wynika z niezbywalnych zasad duńskiego prawa dotyczącego odpowiedzialności za produkt, zastosowanie mają następujące ograniczenia: SUNTEC APS ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez produkt dostarczony przez SUNTEC APS wyłącznie w zakresie, w jakim można udowodnić, że szkoda powstała z jego winy lub zaniedbania.

14. Przeniesienie praw i obowiązków:
SUNTEC APS jest uprawniony do przeniesienia wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią.

15. Spory:
Wszelkie spory między SUNTEC APS a kupującym muszą być rozstrzygane zgodnie z prawem duńskim, a sądem właściwym jest Sąd Miejski w Kopenhadze / Landsret Wschodni.

OOPS! Zwracamy się głównie do firm. Nie używamy plików cookie do niczego, ale są one niezbędne dla lepszej obsługi klienta. Zezwalamy na używanie plików cookie w związku z bezpieczeństwem naszej strony internetowej. Jako użytkownik możesz ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie, ale nie jest to konieczne, ponieważ mamy politykę dotyczącą korzystania z plików cookie innych niż pliki cookie. Jeśli jako firma zdecydujesz się na zakupy w naszej witrynie, dane dotyczące Twojego zakupu będą przechowywane. 

pl_PL